Regulamin serwisu stulejka.pl prowadzonego przez PSPL Nowak &Nowak Sp. z o.o.

§1

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Prywatną Specjalistyczną Przychodnię Lekarską Nowak & Nowak Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ulicy Filtrowej 29B (w dalszej cześci regulaminu także jako “Spółka”) wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000120155 (numer księgi rejestrowej 000000002529 w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Medyczną) usług za pośrednictwem serwisu stulejka.pl. oraz procedurę reklamacyjną.

§2

 1. Warunkiem korzystania z serwisu stulejka.pl jest ukończenie 16 lat oraz akceptacja postanowień mniejszego regulaminu i zobowiązanie się do ich przestrzegania.
 2. Usługobiorca akceptując regulamin oświadcza, że będzie korzystał z usług świadczonych przez Spółkę zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Istnieje bezwględny zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 4. Usługi świadczone przez Spółkę polegają na konsultacji lekarza problemu zdrowotnego usługobiorcy z zachowaniem całkowitej poufności za pomocą formularza umieszczonego na stronie stulejka.pl.

§3

 1. W celu skorzystania z usług udostępnionych przez Spółkę wymagane jest połączenie z siecią Internet, zaś usługobiorca musi posiadać urządzenie końcowe z zainstalowaną przeglądarką internetową pozwalającą wyświetlać HTML oraz aktywne konto poczty elektronicznej zawierające prawdziwe dane dotyczące usługobiorcy.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do podania w formularzu umieszczonego na stronie stulejka.pl imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz opisu tekstowego problemu zdrowotnego wraz z załączonymi fotografiami o dopuszczalnej wielkości do 5 MB (maks. w liczbie 3). Przesłane fotografie nie zostaną dołączone do dokumentacji medycznej.
 3. Po zaszyfrowaniu i przesłaniu danych usługobiorca zostaje przeniesiony na specjalną stronę zgłoszenia o unikalnym adresie URL, której link zostaje przesłany również na jego pocztę elektroniczną.
 4. Wejście na specjalną stronę zgłoszenia pozwala usługobiorcy na dokonanie płatności za usługę za pośrednictwem systemu płatności online PayU, a następnie sprawdzenie statusu zgłoszenia.
 5. Opłata za konsultację online wynosi 70 zł brutto.
 6. Analiza problemu zdrowotnego następować będzie w przeciągu 3 dni roboczych od zatwierdzenia płatności poprzez przesłanie informacji przez lekarza na adres poczty elektronicznej usługiobiorcy. 
 7. W każdym przypadku Spółka zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zgłoszenia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniajacych wątpliwość co do jego rzetelności. W szczególności w przypadku przesłania przez usługobiorcę treści o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, erotycznym, naruszającym dobra osobiste oraz niezgodnym z powszechnie obowiązujacymi przepisami prawa. 

§4

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą uiszczenia przez usługobiorcę opłaty.
 2. Umowa rozwiązuje się z upływem okresu na jaki została zawarta tj. z chwilą zakończenia usługi bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli.

§5

 1. Spółka zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych usługobiorców przed dostępem osób trzecich z zastrzeżeniem osób upoważnionych do nich.
 2. Usługobiorcom zapewnia się prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia usług - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez Spółkę.
 3. Administratorem danych osobowych jest Prywatna Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Nowak & Nowak Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, która zobowiązuje się do przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług zgodnie z obowiązującym prawem oraz udzielonym przez usługobiorcę zezwoleniem.
 4. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych lub też przetwarzać dane w innym celu niż określonym w niniejszym regulaminie jedynie za zgodą usługobiorcy.

§6

 1. Pacjent ma prawo złożyć reklamację odnośnie braku realizacji usług wymienionych w regulaminie lub realizacji ich niezgodnie z jego postanowieniami pisemnie na adres PSPL Nowak & Nowak Sp. z o.o.: ul. Filtrowa 29B, 87-100 Toruń.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać dane niezbędne do identyfikacji pacjenta oraz dokładny opis zgłaszanych nieprawidłowości.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
 4. PSPL Nowak & Nowak Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w udostępnianiu serwisu wynikające z przyczyn niezależnych od niego oraz za jakiekolwiek szkody, w tym też pośrednie wynikające z przerwy w funkcjonowaniu serwisu wywołane koniecznością konserwacji systemu lub innymi czynnikami niezależnymi od PSPL Nowak & Nowak Sp. z o.o.
 5. Spółka informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami oraz, że podjęła wszelkie niezbędne kroki do ich zminimalizowania.
 6. System zbierania danych od usługobiorcy szyfruje dane wprowadzone w formularzu przed przesłaniem ich na serwer. Dane zostają odszyfrowane przez lekarza, który posiada klucz prywatny dodatkowo chroniony hasłem.

§7

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2017 r.